Rozwód podział majątku, kancelaria adwokacka

Rozwód? Z czym to się wiąże?

Sprawy o rozwód z uwagi na emocje z nimi związane oraz wielość kwestii, które podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd są wyjątkowo trudne dla ludzi nie mających nigdy do czynienia z Sądownictwem. Poniżej pragnę wskazać najważniejsze kwestie jakie sobie przyswoić winna, każda osoba której małżeństwo uległo rozpadowi.

Rozkład pożycia małżeńskiego

Pierwszą rzeczą jaką bada Sąd w czasie sprawy o rozwód jest kwestia, czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.  Rozkład pożycia małżeńskiego stron oznacza to, iż małżonkowie nie współżyją fizycznie, nie darzą się uczuciem oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Często zdarzają się sytuację, iż małżonkowie wciąż zamieszkują wspólnie (z uwagi na brak możliwości wyprowadzki, troski o małoletnie dziecko), to mimo wszystko pod kątem prawnym, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, albowiem nie interesują się potrzebami współmałżonka. Taki stan rzeczy prostymi słowami można opisać, iż strony mimo wspólnego zamieszkiwania żyją obok siebie, a nie ze sobą. Pod pojęciem trwały rozkład pożycia należy rozumieć taką sytuację w której wyżej opisany stan utrzymuje się od dłuższego czasu, w praktyce oznacza to, w zależności od Sądu od kilku miesięcy do około  roku.

W przypadku stwierdzenia przez Sąd, iż pomiędzy małżonkami doszło do trwałego zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, na żądanie jednej lub obu stron, Sąd zbada również która ze stron ponosi za ten stan rzeczy winę. Przez pojęcie winy należy rozumieć każde zachowanie z małżonków które w jakimś stopniu przyczyniło się rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Wymaga podkreślenia fakt, iż w Polskim prawie nie istnieje stopniowanie winy. Tym samym jeżeli Sąd uzna, iż jedna ze stron w stopniu mniejszym, lub też minimalnym przyczyniła się do rozkładu pożycia małżeńskiego stron, to w wyroku rozwodowym również zostanie uznaną za winną tego stanu rzeczy.

Winowajca rozwodu

Sąd orzekając o rozwodzie ma 3 możliwości rozstrzygnięcia  o winie. W pierwszym przypadku uznaje iż tylko jedna ze stron w całości przyczyniła się do rozkładu pożycia stron. W drugim przypadku stwierdza, iż obie strony są winne za rozkład pożycia nie wskazując, w jakim stopniu. W trzecim przypadku Sąd odstępuję o orzekaniu o winie za rozkład pożycia stron.

Kwestia winy w rozkładzie pożycia, oprócz aspektu psychologicznego, ma wpływ na przyszłe zobowiązanie alimentacyjne między byłymi małżonkami. W przypadku, w którym jeden z małżonków został uznany wyłącznie winnym za rozkład pożycia małżeńskiego, będzie on zobowiązany do łożenia alimentów na małżonka niewinnego, jeżeli na skutek orzeczenia rozwodu u małżonka niewinnego dojdzie do istotnego pogorszenia sytuacji materialnej. W praktyce oznacza to tyle, iż  uznany za wyłącznie winnego za to, iż doszło do rozwodu, musi łożyć alimenty w takiej wysokości, aby były małżonek, przy uwzględnieniu jego możliwości zarobkowych, mógł utrzymać swój status społeczny jaki by posiadał gdyby nie orzeczono rozwodu.

W przypadku stwierdzenia winy obu stron za rozkład pożycia małżeńskiego stron, obowiązek  alimentacyjny pomiędzy małżonkami istnieje tylko, wtedy jeżeli jeden z małżonków na skutek rozwodu znajduje się w niedostatku. Przez pojęcie  niedostatek należy rozumieć taką sytuację, iż były małżonek mimo jego możliwości zarobkowych nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, które są mu niezbędne do dalszej egzystencji. Tutaj obowiązek alimentacyjny byłego małżonka ogranicza się jedynie do zapewnienia środków utrzymania jakie brakuje byłemu współmałżonkowi, mimo jego możliwości zarobkowych, do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb.

W razie orzeczenia przez Sąd rozwodu pomiędzy stronami nie wskazując winnego za ten stan rzeczy, obowiązek alimentacyjny pomiędzy stronami istnieje w takim samym zakresie jak w przypadku orzeczenia rozwodu z winy obu , z tą różnicą, iż obowiązek ten wygasa z mocy prawa po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwód.

Władza rodzicielska nad małoletnimi

W wyroku rozwodowym Sąd również orzeka o władzy rodzicielskiej małżonków nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. Sąd w wyroku rozwodowym może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu ze współmałżonków z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiemu małżonkowi do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Powyższe sprowadza się w istocie do tego, iż małoletni zamieszkuje wspólnie z małżonkiem któremu pozostawiono pełną władzę rodzicielską i to on decyduje o bieżących potrzebach dziecka. Natomiast w ważnych kwestiach przykładowo jak ustalenie wyboru szkoły dla małoletniego, sposobu leczenia, podjęcia decyzji o stałym wyjeździe za granicę, zgodę musi wyrazić również drugi współmałżonek. W przypadku sporu pomiędzy byłymi współmałżonkami odnośnie istotnych kwestii związanych z małoletnim, należy skierować się ze stosownym wnioskiem do Sądu Rodzinnego.

Obowiązek alimentacyjny

W wyroku rozwodowym Sąd również orzeka o obowiązku alimentacyjnym współmałżonków względem małoletnich dzieci stron. W przypadku ustalenia wysokości alimentów na dziecko stron, Sąd nie bierze pod uwagę winy za rozkład pożycia stron. W tym zakresie Sąd jedynie bada jakie są potrzeby dziecka i jakie są możliwości zarobkowe rodzica który jest zobowiązany do łożenia alimentów. Należy również pamiętać, iż obowiązek alimentacyjny można realizować poprzez osobistą opiekę nad małoletnim. Kwestia alimentów na rzecz dziecka w praktyce oznacza, iż Sąd zasądza od współmałżonka, z którym dzieci nie będą mieszkać po rozwodzie, alimenty na ich rzecz w wysokości adekwatnej do usprawiedliwionych potrzeb małoletnich dzieci oraz możliwości zarobkowych rodzica.

Kontakty z dziećmi

Sąd ma również obowiązek wyrokowania o sposobie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi. W rzeczywistości oznacza to, iż Sąd w momencie ustalenia z którym z rodziców małoletnie dziecko stron po rozwodzie będzie mieszkać, może także ustalić w jaki sposób i w jakiej częstotliwości dzieci będą się spotykały z rodzicem, z którym obecnie nie zamieszkują. Nadmienić jednak należy, iż w przypadku zgodnego oświadczenia stron, Sąd może zaniechać o sposobie kontaktów w wyroku rozwodowym.

W wyjątkowo skrajnych przypadkach, w których jeden z współmałżonków, swoim zachowaniem naraża dobro małoletnich dzieci ( nadużywa alkoholu w ich obecności, zażywa środki odurzające, stosuje przemoc fizyczną, pozostawia bez opieki, lub w inny rażący sposób zaniedbuje małoletnich) Sąd może orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również zakazać całkowitych kontaktów z małoletnim dzieckiem. Pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz zakaz kontaktów nie ma wpływu na istnienie oraz wysokość obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego. Tym samym mimo, iż małżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz możliwości kontaktów z małoletnim dzieckiem, będzie zobowiązany do łożenia na ich utrzymanie, w takim samym zakresie jakby władzy tej nie był pozbawiony i miał możliwość kontaktów z małoletnimi.

Wspólne mieszkanie

W wyroku rozwodowym Sąd ma obowiązek również rozstrzygnąć o sposobie wspólnego korzystania z mieszkania stron. W przypadku, w którym żadna ze stron nie ma możliwości opuszczenia wspólnego miejsca zamieszkania, to Sąd orzeka kto w jakim zakresie ma do wyłącznej dyspozycji poszczególne pomieszczenia i na jakiej zasadzie strony mogą korzystać z części wspólnej. Sąd może na zgodny wniosek stron tą kwestią pominąć.

W sytuacji kiedy jeden ze współmałżonków swoim nagannym zachowaniem uniemożliwia innym domownikom wspólne zamieszkiwanie, Sąd może orzec jego eksmisję. Praktyka wskazuje, iż naganne zachowanie oznacza wszczynanie awantur pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających, znęcanie się psychiczne i fizyczne, lub inne działanie mające na celu tylko i wyłącznie utrudnienia życia pozostałym mieszkańcom.

Podział majątku wspólnego

Sąd w wyroku rozwodowym ma także możliwość orzeczenie o podziale majątku wspólnego stron, wskazać tylko należy, iż do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko, albowiem Sąd może to uczynić tylko i wyłącznie na zgodny wniosek stron.

Jak wskazałem na wstępie kwestię związane z rozwodem cechują się wielowątkowością i skomplikowaniem, co często przekłada się na długie i stresujące sprawy sądowe. Oznacza to tyle, że w sprawach tych strony często potrzebują fachowej porady, jak również chłodnego podejścia osób trzecich aby wypracować racjonalne stanowisko i ograniczyć stres wywołany negatywnymi emocjami.  Trzeba pamiętać, iż decyzje podjęte w czasie sprawy o rozwód odnośnie winy pozostają na całe życie i nie można ich w żaden sposób zmienić. Natomiast kwestię związane z alimentami na byłego małżonka jak również dzieci, władzą rodzicielską, kontaktami, mogą ulec zmianie jednakże wiąże się to z kolejną długim i stresującym postępowaniem przed Sądem Rodzinnym.

Adwokat z Wodzisławia Śląskiego

Adwokat Wodzisław Śląski, adw. Tomasz Polek. Kancelaria Adwokacka

Adwokat

Adwokat Wodzisław Śląski, Adwokat Wodzisław Śląski, Porady prawne Wodzisław Śląski, Tomasz Polek
Wyślij wiadomość
Adwokat Tomasz Polek - Adwokat Wodzisław Śląski - Adwokatura Polska Wodzisław Śląski

Zakres moich usług prawnych

Zobacz usługi prawne w których specjalizuje się jako adwokat.
Oprócz tego możesz zadać mi dowolne pytanie natury prawnej, u mnie to całkowicie bezpłatne!

Bezpłatne pytanie

Prawo Karne

Adwokat oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa karnego.

Zobacz więcej

Prawo Cywilne

Adwokat oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa cywilnego.

Zobacz więcej

Prawo Pracy

Adwokat oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa pracy.

Zobacz więcej

Prawo Rodzinne

Adwokat oferuje porady prawne oraz usługi prawne z dziedziny prawa rodzinnego.

Zobacz więcej
Adwokat Wodzisław Śląski, logo Adwokat Tomasz Polek, piktogram, ikona

Adres adwokata w Wodzisławiu Śląskim

Tomasz Polek - Kancelaria Adwokacka Wodzisław Śląski, logo

Adwokat Tomasz Polek
ul. 26 Marca 49, 44-300 Wodzisław Śląski – Bezpłatny Parking

Mapka dojazdu do Adwokata w Wodzisławiu Śląskim

Nawiguj do kancelarii